Servisní DB (databáze)


Smluvní obchodní podmínky pro použití služby Servisní DB

1. Smluvní strany

YODA s.r.o.
Se sídlem Hlavní 20/35, 691 06 Velké Pavlovice, Czech Republic
IČ: 27711137 DIČ: CZ27711137
Bankovní spojení: 35-7759700207/0100
(dále jen "Poskytovatel")
Objednavatel
Fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby SERVISNÍ DB objednacím formulářem
(společně dále jen "Smluvní strany")

2. Uzavření smlouvy

2.1. Objednavatel při dokončení objednání služby SERVISNÍ DB vyslovuje souhlas s těmito Smluvními obchodními podmínkami (dále jen "SOP").

2.2. Smlouva o poskytování služeb vstupuje v platnost dnem uhrazení výzvy k platbě, o kterou si Objednavatel zažádá v průběhu testovacího období pomocí formuláře v klientské sekci.

2.3. Objednavatel je srozuměn a souhlasí s tím, že SOP nejsou uzavřeny písemně. SOP jsou k dispozici na adrese http://www.servisonline.eu/?sec=podminky.

3. Předmět a vymezení základních pojmů

3.1. Tyto SOP upravují vztah mezi Objednavatelem a Poskytovatelem. Smluvní vztah vzniká na základě těchto SOP mezi Objednavatelem a Poskytovatelem.

3.2. Situace nevymezené v SOP se řídí dalšími ustanoveními obchodního zákoníku a navazujícíh právních předpisů.

2.2. Definice pojmů používaných v SOP:

3.2.1. Služba SERVISNÍ DB - je soubor služeb potřebných pro poskytování internetové prezentace Objednavatele a dalších služeb potřebných pro provoz doménového jména druhého nebo třetího řádu, které je ve vlastnictví Objednavatele. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci Poskytovatele http://www.servisonline.eu.

3.2.2. SERVER - soubor hardwarových a softwarových prostředků prostřednictvím kterých Poskytovatel poskytuje službu SERVISNÍ DB Objednavateli. SERVER je trvale připojen do internetu.

3.2.3. DOMÉNA, DOMÉNOVÉ JMÉNO - je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen (třetí stranou). Slouží pro identifikaci prostoru a internetové prezentace Objednavatele.

3.2.4. PROVOZ INTERNETOVÉ APLIKACE, PREZENTACE - provoz vlastních web aplikací za pomoci softwarových a hardwarových prostředků Poskytovatele. Objednavatel bere na vědomí, že pronajímané prostředky Poskytovatele jsou sdíleny mezi více zákazníky, kteří jsou ve smluvním vztahu s Poskytovatelem.

3.3. Dnem zřízení služby SERVISNÍ DB je den úhrady služby Objednavatelem. Dnem prodloužení služby na další období je den úhrady služby na další období Objednavatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.

4. Práva a povinnosti objednavatele

4.1. Objednavatel má právo využívat všech prostředků, které jsou nabízeny poskytovanou službou SERVISNÍ DB.

4.2. Poskytovatel může na základě požadavku Objednavatele zajistit zprostředkování registrace doménového jména druhého řádu. Objednavatel pro tyto účely registrace poskytne Poskytovateli své pravdivé a úplné kontaktní údaje. Objednavatel se zavazuje hradit registrátorovi registrační poplatky za provoz domény druhého řádu. Objednavatel není správcem doménových jmen druhého řádu.

4.3. Službu SERVISNÍ DB si objednává Objednavatel k provozu doménového jména 2. nebo 3. řádu, které je v osobním vlastnictví Objednavatele.

4.4. Uživatel se zavazuje hradit registrační poplatky za registraci a provoz DNS serverů své domény 2. řádu správci doménového jména (registrátorovi). Poskytovatel služby SERVISNÍ DB není správcem doménových jmen 2. řádu.

4.5. Objednavateli se zakazuje využívat jakékoliv služby SERVISNÍ DB pro šíření obsahu, který by byl v rozporu s platnými zákony nebo dobrými mravy.

4.6. Objednavateli se zakazuje využívat jakékoliv služby SERVISNÍ DB pro šíření pornografického nebo warez materiálu.

4.7. Objednavateli se zakazuje využívat jakékoliv služby SERVISNÍ DB pro šíření nevyžádané pošty - SPAMu.

4.8. Objednavateli se zakazuje využívat jakékoliv služby SERVISNÍ DB, který by vedl k porušení práva Poskytovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků Poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.

4.9. Objednavatel odpovídá za škody způsobené programovými chybami nainstalovaného softwaru, kterou způsobil Poskytovateli.

4.10. V případě, že Poskytovatel, vyzve Objednavatele k odstranění svých dat, které poškozující programové nebo technické prostředky serveru - je Objednavatel povinen odstranit tato data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání emailové výzvy Objednavatelem. Pokud tak Objednavatel neučiní, má Poskytovatel právo jednostranně pozastavit provoz služby SERVISNÍ DB.

4.11. Objednavatel je povinen uvést při objednávce služby SERVISNÍ DB své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

4.12. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím 3. stranou.

4.13. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele na všechny poruchy a závady provozu služby na adresu podpora@yoda.cz.

5. Práva a povinnosti poskytovatele

5.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků, pro zajištění služby SERVISNÍ DB. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být Poskytovatelem ovlivněny a nelze jim předcházet. Mezi tyto stavy může patřit například zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

5.2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring svých technologických prostředků nezbytných ke správnému fungování služby SERVISNÍ DB. Poskytovatel má právo provést odstavení služby SERVISNÍ DB pro nezbytné plánované nebo okamžité havarijní situace. O odstavení služeb Poskytovatel informuje Objednavatele na www.servisonline.eu.

5.3. Poskytovatel je povinen zabezpečit službu SERVISNÍ DB a data Poskytovatele před neoprávněným zásahem 3. strany. V případě, že se dostane do konfliktu bezpečnost provozu a nepřetržitý provoz služeb, má přednost bezpečnost provozu.

5.4. Poskytovatel je povinen upozornit Objednavatele včas na skutečnost, kdy se blíží konec objednaného období do kdy má Objednavatel předplacenu službu SERVISNÍ DB. Poskytovatel tak učiní pomocí emailu, který odešle Objednavateli minimálně 14 dnů před koncem sjednaného období.

5.5. Poskytovatel má právo zneaktivnit službu Objednavateli, který je v prodlení s platbou za službu SERVISNÍ DB déle než 14 dní. Poskytovatel má právo Objednavateli službu zcela ukončit v případě, že je v prodlení s platbou delší než 21 dní. Objednavateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby.

5.6. Poskytovatel má právo jednostranně ukončit provoz služby Objednavateli pokud provozem aplikace Objednavatele dochází k poškození ostatních zákazníků Poskytovatele nebo v případě porušení povinností Objednavatele uvedených v bodech 4.5. - 4.8..

5.7. Poskytovatel neručí za žádné finanční nebo materiální ztráty nebo i ztráty jiného charakteru, které mohli vzniknout nedostupností služby SERVISNÍ DB, poškozením nebo ztrátou dat Objednavatele. V případě poruchy či nedostupnosti služby ručí Poskytovatel do výše poměru částky zaplacené Objednavatelem k celkové délce nedostupnosti služeb.

6. Cena služby a způsob platby za služby

6.1. Provoz služby se sjednává na dobu: 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců nebo 1 rok. Provoz služby se automaticky prodlužuje pokud Objednavatel nedoručí Poskytovateli žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí období, na které má Objednavatel službu zaplacenou.

6.2. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď může být učiněna elektronickou formou zaslanou na kontaktní emaily a musí být doručena druhé straně nejpozději do 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností.

6.3. Veškeré vystavené účetní doklady (faktury i proforma faktury) jsou zasílány Objednavateli pomocí emailové pošty v .pdf formátu.

7. Závěrečné ustanovení

7.1. Poskytovatel i Objednavatel mohou vypovědět smlouvu bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna elektronickou formou zaslanou na kontaktní email a musí být zaslána druhé straně nejpozději do 14 dní před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany lze podat výpověď služby s okamžitou platností.

7.2. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Poskytovatele, má Objednavatel nárok na vrácení poměrné části poplatku služby za nevyužité období.

7.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto SOP a je povinnen informovat o tomto Objednavatele.

© YODA s.r.o. Všechna práva vyhrazena